بازی های آزاد ( بازی با لگو )۱۳۹۴-۹-۲۴ ۱۳:۴۹:۴۵ +۰۳:۳۰

Project Description

کودکان مان در فواصل بین کارگاه ها به بازی های حسی حرکتی و نمادین می پردازند .

ثبت ديدگاه