نمایش و قصه گویی – افسانه ها۱۳۹۴-۱۰-۳ ۲۳:۳۲:۱۵ +۰۳:۳۰

Project Description

برنامه ی نمایش و قصه گویی بعد از نهار،  در روز های شنبه ویکشنبه هر هفته ادامه دارد . همچنین قصه های  کارگاه افسانه های  روزهای چهارشنبه ، در زمان میان وعده ها برای همه ی گروه ها تعریف می شوند .

ثبت ديدگاه